Pilot 7 – App til afdeling X

I denne pilot er der fokus på patient empowerment og optimering af patientforløb. Kernepunkterne handler om selvmonitorering og mere levende, mere overskuelig og mere målrettet patientinformation.

I piloten udvikles en app til Hæmatologisk afdeling X på Odense Universitetshospital, som er én af 5 centerafdelinger i Danmark, der behandler patienter med blodsygdomme.

Som i mange andre hospitalsafdelinger, er en af de helt store udfordringer i afdeling X, at patienterne kan have svært ved at overskue det informationsmateriale, de får udleveret. Der udleveres et hav af patientinformationer i papirform, og en stor del af det er meget teksttungt. Ved at benytte digitale medier, bliver der åbnet for en række muligheder i form af tilgængelighed og overskuelighed, samt personaliserede og sygdomsspecifikke forløb.

Som udgangspunkt udvikles app’en til følgende patientforløb:

–    Myelomatose
–    Højdosis kemoterapi med stamcellestøtte
–    Akut leukæmi

App’en vil indeholde specifik og forløbsorienteret information med grafik og video. Og der vil være et notatmodul og et modul til registrering af egne målinger af vægt, blodtryk og peakflow mv. På sigt med mulighed for at dele disse registreringer med sygehuset.

Status:

Appen er udviklet og der udvikles løbende nye moduler til den.

 

Partnere i piloten:
OUH – Hæmatologisk afdeling X
OUH – IT drift
OUH – Lean og Innovation
MedWare


Partners